info@iqreal.sk    0949 600 099   if social facebook box white 608241

Prečo sa nebáť splnomocniť realitnú kanceláriu?

udelenie plnej moci realitnej kancelárii

Mnohí, ale hlavne starší klienti, majú častokrát obavy z podpísania plnomocenstva, o to viac, ak ide o nehnuteľný majetok. Neistota dnešnej doby im automaticky vnucuje myšlienky, že splnomocniť znamená dať právo cudzím ľuďom disponovať s ich vecami ako sa im len zachce bez toho, aby si znenie plnomocenstva vôbec prečítali a uvedomili si tak jeho rozsah.

 

Plnomocenstvo je definované ako udelenie možnosti vykonávať inej osobe právne úkony sprostredkovane, pričom by malo obsahovať tieto náležitosti:

  1. Údaje o splnomocnencovi a splnomocniteľovi
  2. Označenie rozsahu plnomocenstva
  3. Súhlas splnomocnenca s udelením plnej moci


My sa bližšie pozrieme na bod č. 2, ktorý hovorí o rozsahu plnej moci. Štandardne, ak nejde o generálnu plnú moc, je plnomocenstvo vyhotovované na konkrétny právny účel, ako napríklad prevod nehnuteľnosti. V prípade, že ste sa rozhodli spolupracovať s realitnou kanceláriou a podpíšete s ňou Zmluvu o sprostredkovaní, je nutné udeliť jej aj Plnú moc na zastupovanie v konkrétnej veci. Nemusíte sa však obávať a premietať si v hlave katastrofické scenáre, že realitnú kanceláriu splnomocníte neobmedzene na všetky právne úkony a prídete tak napríklad o svoj dom alebo financie. V plnej moci je totiž presne špecifikovaný jej rozsah a mal by byť vo všeobecnosti definovaný približne takto:

„Plnomocenstvo sa udeľuje na uzatvorenie Zmluvy o rezervácii nehnuteľnosti v mene a na účet splnomocniteľa so záujemcom o kúpu jeho nehnuteľnosti, taktiež na podpisovanie protokolov o obhliadkach Ponúkanej nehnuteľnosti, na preberanie poplatku za rezerváciu adresovaného splnomocniteľovi vo veci vyplývajúcich zo Zmluvy o sprostredkovaní predaja nehnuteľnosti a poskytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej medzi Splnomocniteľom a splnomocnencom.“

Udelenie plnej moci je teda bežný postup pri  spolupráci s realitnou kanceláriou, kde nehrozí žiadne riziko postavené na neobmedzenom rozsahu. Realitná kancelária je teda splnomocnená realizovať výhradne činnosti súvisiace s predmetom Zmluvy o sprostredkovaní, a to všetko v súlade s vašimi záujmami, podľa povinností uvedených v tejto Zmluve.