info@iqreal.sk    0949 600 099   if social facebook box white 608241

Nové bývanie s pomocou štátneho fondu rozvoja a bývania

príspevok šfrb, úver, "manželia do 35 rokov", "kúpa bytu"

Štátny fond rozvoja a bývania vznikol v roku 1996 a je určený na financovanie vybraných projektov štátnej bytovej politiky, ktoré sú schválené vládou Slovenskej republiky pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu. Podporuje mnohé oblasti výstavby, ako napríklad financovanie obnovy bytového domu, financovanie výstavby a kúpy nájomných bytov, financovanie výstavby a obnovy zariadenia sociálnych služieb, či financovanie technickej vybavenosti a kúpy pozemku k nájomným bytom. Dnes si však priblížime iba jedno z odvetví, a to financovanie kúpy bytu alebo domu.

 

Kto môže byť žiadateľom?
O túto finančnú pomocou môže žiadať niekoľko skupín obyvateľstva, medzi ktoré patria najmä manželia
ktorí nepresiahli vek 35 rokov, pričom túto podmienku musia spĺňať obaja z nich. Žiadateľmi tiež môžu byť manželia s dieťaťom do veku 3 rokov (taktiež aj s dieťaťom, ktoré je osvojené), kde vekové ohraničenie neplatí. Ďalšími oprávnenými žiadateľmi sú osoby, ktoré majú ťažké zdravotné postihnutie (podľa osobitého predpisu) alebo žijú aspoň 1 rok  v jednej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. V tomto prípade nie je nutné, rovnako, ako pri manželoch s dieťaťom do 3 rokov, spĺňať požiadavku veku do 35 rokov. Odchovanec a osamelý rodič sú tiež oprávnení podať si žiadosť v prípade, že spĺňajú špecifické podmienky.


Aká môže byť výška príspevku?
Táto podpora sa poskytuje výhradne formou úveru, kde manželia a osamelý rodič môžu získať maximálne 75% obstarávacej ceny stavby, vo výške najviac 75.000 € a odchovanci a ťažko zdravotne postihnutí dokážu získať až 100% z obstarávacej ceny nehnuteľnosti, do výšky 80.000 €.
Ako každý úver, aj tieto – poskytované ŠFRB – majú svoje lehoty splatnosti. V tomto prípade platí nasledovné: manželia a osamelý rodič môže úver splácať max. 20 rokov s úrokom 2%, odchovanec a ťažko zdravotne postihnutý max. 40 rokov s úrokom 1%.
Dôležité je tiež vedieť, že aj pri výbere nehnuteľnosti sú určené bližšie špecifikácie. Byt nesmie presiahnuť rozlohu 80 m2 (vrátane balkónov a lodžií), pri rodinnom dome je to 120 m2 (bez balkónov, terás, lodžií, garáže v dome do 25 m2).


Aká výška príjmu je potrebná?
Dôležitú rolu zohráva aj maximálny a minimálny príjem žiadateľa a ostatných posudzovaných osôb.
Čistý príjem posudzovaných osôb a žiadateľa nesmie prevýšiť štvornásobok životného minima (pričom životné minimum je od 1. 7. 2017 stanovené na 199,48 €). Čo sa týka minimálneho príjmu, za predchádzajúci kalendárny štvrťrok platí vzorec: 1,3 x životné minimum domácnosti – záväzky ≥ výška splátky.


Čo môže byť predmetom ručenia?
Predmetom ručenia môže byť iba nehnuteľnosť, ktorej hodnota je vyššia alebo rovná 1,3 násobku žiadaného úveru (odchovanec a ŤZP ≥ 1,0).
Po kolaudácii však vieme ťarchu  ručenia preniesť na financovanú nehnuteľnosť.


Ostatné dôležité informácie
Termín na predkladanie žiadostí je vždy od 1. apríla do 31. októbra  daného kalendárneho roka.
Žiadateľ predkladá žiadosť výhradne v listinnej podobe ŠFRB, prostredníctvom mestského úradu, v sídle toho okresu, kde sa nachádza stavba.
Na záver ešte jedna pozitívna správa. ŠFRB odpustí žiadateľovi 2.000 € z celkovej výšky úveru, ak sa žiadateľovi narodí dieťa a dožije sa aspoň 1 roku života alebo si žiadateľ dieťa osvojí a býva s ním v jednej domácnosti min. 1 rok.


Viac info:
Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov.
Vyhláška č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti v znení neskorších predpisov.