info@iqreal.sk    0949 600 099

Aké zmeny priniesol 1. október 2018 na katastri?

kataster, zmeny, iq real, realitná kancelária

Začal nám október a s ním prišli aj dlho avizované inovácie na katastri. Celkovo by mali priniesť modernizáciu a zjednodušenie, ktoré sú nepochybne pozitívnou zmenou ako pre občanov, tak pre realitných sprostredkovateľov.1. Evidovanie cien všetkých nehnuteľností

Doteraz sme sa na katastri mohli stretnúť s tým, že evidoval ceny lesných a poľnohospodárskych pozemkov, postupne sa však do tejto evidencie budú pridávať ceny všetkých nehnuteľností, či už pôjde o domy, byty alebo stavebné pozemky. Tento systém by mal dopomôcť rôznych štátnym orgánom ako Ministerstvu financií SR, Národnej banke SR či Štatistickému úradu jednoduchšie meranie výsledkov svojich opatrení ako napríklad obmedzovanie v poskytovaní hypoték. Je však potrebné podotknúť, že táto zmena sa bude aplikovať postupne a bude trvať dlhší čas, kým budú mať získané informácie dostatočnú relevantnosť. Ide totiž o to, že kataster si prv musí vytvoriť istú databázu a zistiť, aká metodika vyhodnocovania funguje. Je nutné počítať aj so skresľovaním cien, keďže sumy uvedené napríklad v Kúpnych zmluvách častokrát nezodpovedajú reálnej hodnote nehnuteľnosti, či už ide o zaplatenie nižšej dane alebo o predaj v rodine, kde zvykne byť cena automaticky nižšia. Rovnako je otázne, ako sa bude rozpočítavať cena pozemku pri kúpe nehnuteľnosti s pozemkom, kde je uvedená iba jedná, celková cena za nehnuteľnosť. Preto predpokladáme, že na istý čas stále ostane najpresnejším ukazovateľom cien nehnuteľností realitný barometer (vyhodnocuje dáta z ponukových, resp. inzerovaných cien nehnuteľností, a tiež
z unikátneho registra transakčných cien nehnuteľností).

 1. Zmena návrhu na vklad do katastra
  Po novom nám už nebude stačiť pôvodný jednoduchý návrh na vklad, kataster bude vyžadovať štruktúrovanejší návrh. Ten musí obsahovať nasledovné:
 • názov okresného úradu,
 • identifikačné údaje navrhovateľa ,
 • uvedenie predmetu návrhu,
 • označenie právneho úkonu,
 • označenie nehnuteľnosti,
 • označenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vyjadreného zlomkom k celku,
 • číslo úradného overenia geometrického plánu,
 • údaj o mieste a dátume zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy, ak ide o povinne zverejňovanú zmluvu,
 • označenie príloh,
 • ak navrhovateľ žiada oznámiť vykonanie zápisu do katastra alebo oznámiť výsledok prešetrenia údajov katastra v elektronickej podobe - žiadosť o zaslanie oznámenia o vykonaní záznamu, oznámenia o vykonaní poznámky alebo žiadosť o zaslanie oznámenia o výsledku prešetrenia zmien údajov katastra prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú elektronickú adresu alebo do elektronickej schránky,
 • žiadosť o urýchlené konanie o vklade, ak navrhovateľ žiada o jeho urýchlenie

 

 

 1. Zrušenie povinnosti prikladať geometrický plán k podaniu
  K návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností už nebude potrebné prikladať geometrický plán, ak bol tento geometrický plán úradne overený katastrom po nadobudnutí účinnosti novely katastrálneho zákona - postačí už len v návrhu uviesť číslo úradného overenia geometrického plánu.
 2. Zrušenie opravnej doložky
  Ak zmluva po podaní návrhu na vklad obsahuje chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti, účastníci konania môžu vykonať opravu len dodatkom k zmluve. Pri elektronickom konaní bude potrebné dodatok taktiež zaslať na kataster v elektronickej forme. Zaniká teda rýchla a praktická možnosť účastníkov konania dohodnúť sa za prítomnosti vkladára na náprave chyby formou doložky, vyznačením priamo do zmluvy.
  Ak budú údaje uvedené v zmluve iné, ako údaje v referenčnom registri katastra, ale o totožnosti osoby nebudú pochybnosti, kataster by mal vklad povoliť (vhodné napríklad pri preklepe v rodnom čísle, dátume narodenia a pod.). Zákon totiž hovorí, že: „Zápisu do katastra nebráni rozpor údajov
  v zmluve, verejnej listine alebo inej listine s údajmi referenčného registra. Ak nie je pochybnosť
  o totožnosti osoby, ktorej údaje sa majú zapísať do katastra, okresný úrad zapíše do katastra údaje podľa referenčného registra.‟
 3. Skrátená lehota na vymazanie záložného práva
  Lehota na výmaz záložného práva z katastra je po novom len 5 pracovných dní - záložné právo banky (ale aj iné záložné práva), budú teda rýchlejšie vymazané z LV.
 4. Nový výstup z katastra nazývaný „Súpis nehnuteľností“
  Novela zákona prináša možnosť požiadať o súpis všetkých nehnuteľností jedného vlastníka, zapísaných v katastri nehnuteľností a kataster vydá súpis všetkých nehnuteľností, ktoré patria tomuto vlastníkovi bez ohľadu na to, v ktorom okrese sú tieto nehnuteľnosti evidované. Obsahom takéhoto súpisu nehnuteľností budú údaje o všetkých nehnuteľnostiach vlastnených, resp. spravovaných jednou osobou, a to v rámci celého územia Slovenskej republiky, požadovaného kraja, okresu alebo katastrálneho územia. Súpis nehnuteľností týkajúci sa právnickej osoby sa poskytne komukoľvek, avšak súpis nehnuteľností týkajúci sa fyzickej osoby bude možné poskytnúť len tejto fyzickej osobe a ďalším oprávneným osobám, ktorým to umožňuje katastrálny zákon, resp. osobitný predpis. Údaje katastra vo forme súpisu nehnuteľností budú poskytované za úhradu.
7. Aplikácia štátny „strážca“ listu vlastníctva
Kataster prichádza s novinkou, ktorou je aplikácia štátny „strážca“ LV. Ide o spoplatnenú službu, ktorá má občanom pomôcť sledovať zmeny na katastri. Strážca každý deň sleduje vyznačenie plomby, zmenu vlastníctva, zápis/výmaz ťarchy,  zápis/výmaz poznámok všetkých druhov (exekúcie, neodkladné opatrenia súdov, súdne spory atď.).