info@iqreal.sk    0949 600 099

Nárok na vrátenie poplatku pri nedodržaní lehoty

vratenie poplatku

Mnohí ste sa už určite stretli so sankciami či pokutami v prípadoch, kedy ste vedome či nevedome nedodržali lehoty stanovené zákonom. Úrady Slovenskej republiky sú na termíny háklivé a vyrubiť finančný postih pri nedodržaní podmienok zabudnú skutočne iba málokedy. Problémom však je, že tieto postihy bývajú vo väčšine prípadov jednostranné a niekedy je naozaj komplikované sa svojich občianskych práv domôcť. Faktom však ostáva, že lehoty je povinná dodržiavať aj strana druhá, čo je v našom prípade štát. Jedinou funkčnou cestou je nenechať sa odbiť!

 

Medzi mnohými zákonmi, ktorými sa riadi Slovenská republika, môžeme nájsť aj
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z.
Ten upravuje od sadzieb cez pokuty, lehoty či konania aj rôzne iné ustanovenia. My sa ale budeme venovať konkrétne §10, ktorý bližšie deklaruje vrátenie poplatkov. Ak by sme chceli stručne vystihnúť jeho podstatu, napísali by sme, že v prípade, ak kataster nestihne o návrhu rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote (ktorá najbežnejšie trvá 30 dní), klient má nárok
na vrátenie poplatku "za kolky" v plnej výške. My si však toto tvrdenie rozoberieme podrobnejšie, a to na konkrétnom prípade.
Povedzme, že ste si kúpili nový dom a idete na katastrálny úrad podať Návrh na vklad spolu s povinnými prílohami. Zaplatíte kolok 66,- eur (resp. 51,- eur), pretože nemáte záujem o urýchlený vklad (pri tomto vklade sa suma navyšuje na 266,- eur) a všetko to doručíte
do podateľne. Pracovník úradu váš návrh zaeviduje s presným dátumom a časom podania, od ktorého začína plynúť úradu 30 dňová lehota na vybavenie vkladu. Ak počítame s tým, že z legislatívneho hľadiska sú naše dokumenty v poriadku a nikto zo zmluvných strán konanie nepreruší, úrad nemá dôvod pozastaviť či ukončiť konanie, a teda 30 dňová lehota platí.
No vzhľadom k tomu, že týchto návrhov na vklad či iných úkonov musí kataster vybavovať mnoho, stáva sa, že lehota sa jednoducho nedodrží. Máloktorý občan ale vie, že má právo písomne požiadať katastrálny úrad o vrátenie poplatku, ktorý za úkon zaplatil, keďže neboli dodržané zákonné podmienky (vzor žiadosti si môžete stiahnuť nižšie).
Na základe tejto žiadosti poplatníka, správny orgán rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný, resp. o vrátení celej sumy.
Ak by sme zákon č. 145/1995 Z. z., §10, odst. 3, citovali doslovne, tak poplatok alebo preplatok vráti:
a) správny orgán nezapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, ktorý poplatok vybral, najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku,
b) prevádzkovateľ systému najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku; odpis právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov povinný odoslať prevádzkovateľovi systému bez zbytočného odkladu.

V prípade, že aj po vydaní rozhodnutia vo váš prospech, vám správny orgán poplatok nevráti, môžete si nárokovať na úrok z omeškania vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň vrátenia poplatku alebo preplatku.
Ak by trojnásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosahoval 5 %, pri výpočte úroku sa namiesto trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky použije ročná úroková sadzba 5 %, pričom úrok z omeškania sa vám bude priznávať za každý deň omeškania vrátenia poplatku alebo preplatku až do dňa jeho vrátenia.

Na vrátenie poplatku si môžete nárokovať do 3 rokov po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatení.

Na záver malá rada. Nenechajte sa oklamať ani odbiť nezmyselnými vysvetleniami a trvajte na uplatnení svojich práv, ktoré môžete podložiť konkrétnymi paragrafmi!

 

Nárok na vrátenie poplatku od katastra - vzor žiadosti